Giấy phép tổ chức triễn lãm về dịch vụ, phụ kiện và trang phục cưới Việt Nam 2022

Giấy Phép 1

Giấy phép tổ chức triễn lãm về dịch vụ, phụ kiện và trang phục cưới Việt Nam 2022

Giấy Phép 1 Giấy Phép 2 Giấy Phép

Đơn vị tổ chức

  • Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại Hội nhập Quốc tế

Đơn vị bảo trợ

  • Tạp chí Doanh nghiệp và Hội Nhập
  • Báo Tri thức và Cuộc sống
  • Tạp chí Doanh nghiệp và Hội Nhập
  • Tạp chí Việt Nam Hội Nhập