BẢN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội chợ – Triễn lãm về ngành dịch vụ, phụ kiện và trang phục Cưới Việt Nam 2022

Ngày      tháng     năm 2022

Chúng tôi, đại diện đơn vị ký tên dưới đây, đồng ý đăng ký tham gia Hội chợ – Triễn lãm về ngành dịch vụ, phụ kiện và trang phục Cưới Việt Nam 2022 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Thành Phố tổ chức với thời gian và địa điểm như sau:

  Tên Đơn Vị Tham Gia

  Địa Chỉ

  • Điện Thoại:

  • Fax:

  • Mã Số Thuế:

  • Website:

  • Người Đại Diện:

  • Chức Vụ:

  Sản Phẩm Trưng Bày

  Thuộc Nhóm Ngày